Adatvédelmi Tájékoztató

A Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda (act Bán & Partners; székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 1. A. épület 5. emelet; KASZ: 36056992; képviseli: dr. Bán Gergely ügyvéd; „Adatkezelő”, amely kifejezés magában foglalja a jelen Szabályzat 3.3. pontjában meghatározott személyeket is) számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet („GDPR”) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

A www.banpartners.hu internetes címen található weboldal („Weboldal”) böngészése, illetve a hírlevére („Hírlevél”) történő feliratkozás egyúttal a Szabályzat elfogadását is jelenti.

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Szabályzatot, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor írjon nekünk a gdpr@actlegal-bk.com e-mail címre.

 

Előzetesen felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra az alább kifejtettek szerint a mi indokolt jogos érdekünk vagy reklámozás céljából került sor.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Weboldalról történő elnavigálás következtében felkeresett más honlapok (pl. közösségi oldalak: Facebook, LinkedIn) adatkezelése kapcsán adatkezelőnek az adott közösségi portál adatkezelési tájékoztatójában megjelölt adatkezelő minősül, a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda azokért semmilyen felelősséget nem vállal.
 
 

1. Az adatkezelő

1.1.  A Weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.
        Adatkezelő megnevezése: Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda
        Adatkezelő címe: 1117 Budapest, Alíz utca 1. A. épület 5. emelet
        Adatkezelő telefonszáma: +36 1 501 5360

Adatkezelő e-elérhetősége: budapest@actlegal-bk.com

Az adatkezelés helye: 1117 Budapest, Alíz utca 1. A. épület 5. emelet

 

2. A Szabályzat hatálya

2.1. A Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba és az Adatkezelő további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.

2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

2.3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél kezelt valamennyi személyes adatra, függetlenül azok megjelenési formájától, illetve fellelési helyétől. A Szabályzat alkalmazandó az adatkezelés összes fázisára. E Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi alkalmazottjára.

2.4. A Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki az Adatkezelő munkavállalóival, valamint a jelen Szabályzat 3.3. pontjában meghatározott együttműködő partnereivel kapcsolatos adatkezelésre. Ezen adatkezelések tekintetében az Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzata(i) irányadó(k).

 

3. Általános rendelkezések

3.1. Az adatkezelés célja a Weboldalon szereplő szolgáltatások (kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel, online megkeresések rögzítése, hírlevél-küldés, stb.) teljesítése, szerződésben szereplő felek közötti közvetítés, adattovábbítás, kapcsolattartás, a kapcsolódó szerződések vagy egyéb dokumentumok elkészítése, a jogszabályban előírt ügyfélátvilágítás elvégzése, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítése és az Adatkezelőre vonatkozó törvényi előírások teljesítése [pl. nyilvántartás vezetése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. („Üttv.”) alapján].

3.2. A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány száma és érvényessége, lakcímkártya száma), elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, állandó lakóhely, tartózkodási hely), valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok az adott jogügylet jellegétől függően és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

3.3. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások az act Bán & Partners  tagjaként működő vagy vele együttműködő Dr. Brózmann Attila egyéni ügyvédre (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 59.), Dr. Solt István egyéni ügyvédre (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. A. épület 5. emelet), Dr. Weidinger Péter egyéni ügyvédre (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 32/B. VIII/35.) és Dr. Vidóczy-Fehér Judit egyéni ügyvédre (székhely: 2440 Százhalombatta, Tas utca 2.) és Dr. Bognár Ivett egyéni ügyvédre (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. A. épület 5. emelet) is alkalmazandók.

 

4. A személyes adatok kezelésének jogalapjai

4.1. A személyes adatok kezelésének jogalapja a következők:

a) Az érintett önkéntes hozzájárulása: az érintett tájékozott hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

b) Törvényi előírás: ilyen például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra vagy a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken.

c) Szerződés: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

d) Közhatalmi jogosítvány gyakorlása: az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

e) Létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés: az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

f) Jogos érdeken alapuló adatkezelés: az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.2. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott célokból különleges adatot kizárólag abban az esetben kezel, amennyiben azt az ügyfelek önkéntesen megadták a részére, minden esetben az adott jogügylet jellegétől függően és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

 

5. Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége

5.1. Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az Adatkezelő, mint az ügyvédi tevékenység gyakorlója, e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Ha az Üttv. eltérően nem rendelkezik, az Adatkezelő köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

5.2. Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. Erre tekintettel az Adatkezelő vállalja, hogy a tevékenysége végzése során tudomására jutott személyes adatokat időbeli korlátozás nélkül megőrzi.

 

6. Az adatkezelés szabályai

6.1. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli az érintettek (beleértve a felhasználót) által az Adatkezelő részére feltárt vagy az Adatkezelő által más módon megszerzett személyes adatait. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor köteles betartani a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvét, a célhoz kötöttség elvét, az adattakarékosság elvét, a pontosság elvét és a korlátozott tárolhatóság elvét, valamint az integritás és a bizalmas jelleg elvét. Az Adatkezelő felelős ezeknek az elveknek a betartásáért és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

6.2. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a feladatai teljesítése során, meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, a cél eléréséhez szükséges legkisebb mértékben és legrövidebb ideig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezel. Az Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő az érintett által megadott adatokat a Pmt. és az Üttv. rendelkezései szerint köteles megőrizni (az elektronikus okiratot 10 évig, a papíralapú okiratot 5 évig, míg az ellenjegyzett okiratokat és kapcsolódó dokumentumokat 10 évig köteles megőrizni). Az Adatkezelő az egyéb személyes adatokat (ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adatokat) az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig köteles megőrizni. Az ügylet meghiúsulása esetén a meghiúsulást követően, illetve általános érdeklődő esetén a megkeresését követően 2 év elteltével a személyes adatok törlésre kerülnek.

6.3. Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

6.4. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

6.5. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb hazai és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

6.6. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és azok a munkavállalók jogosultak hozzáférni, akiknek a személyes adat megismerése az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adattovábbításra a 10. pont rendelkezései vonatkoznak.

6.7. Az Adatkezelőnél adatkezelést végző munkatársak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben részt vevő, annak valamely műveletét végző szervezetek munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen Szabályzatban, az Infotv.-ben, valamint a GDPR-ban meghatározott módon kezelni.

6.8. Az Adatkezelő munkatársai a munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen megfelelően védett legyen.

6.9. Az Adatkezelő vezetője az Adatkezelő sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt („belső adatvédelmi megbízott”).

6.10. A belső adatvédelmi megbízott

a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

b) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések és adatbiztonsági követelmények megtartását;

c) kivizsgálja az Adatkezelőhöz érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az Adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;

d) elkészíti, és szükség szerint módosítja a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;

e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;

f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

6.11. A belső adatvédelmi megbízott elérhetősége: gdpr@actlegal-bk.com.

 

7. Az érintett (felhasználó) jogainak érvényesítése

7.1. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a GDPR, az Infotv. és az Üttv. rendelkezéseivel összhangban biztosítja az érintett jogainak érvényesülését.

7.2. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

7.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.4. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

7.5. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.

 

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az érintett kérelme teljesítését megelőzően az Adatkezelő jogosult az érintettet azonosítani annak érdekében, hogy megelőzze az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

 

7.6. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy (különösen ismétlődő jellege miatt) túlzó, úgy az Adatkezelő – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre –:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.7. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, amely oldalanként 100 Ft, azaz száz forint + ÁFA. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az Adatkezelő az információkat – az érintett kifejezett kérelmének hiányában – PDF formátumban bocsátja rendelkezésre.

7.8. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.9. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat a GDPR 17. cikkében foglaltak szerint. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot akkor, amennyiben a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Néhány esetben az érintett személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja.

 

7.10. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikkében foglaltak szerint. A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő és esetleges adatfeldolgozói a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

 

Az érintett kérelmére elrendelt adatkorlátozást az Adatkezelő jogosult feloldani és az adatkezelést folytatni, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul vagy arra az Adatkezelő jogi igényének érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség. Ilyen esetben az Adatkezelő erről az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

7.11. Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen a GDPR 21. cikkében foglaltak szerint.

 

Ha az adatkezelés jogalapjaként az Adatkezelő a jogos érdeket jelölte meg, akkor az érintett tiltakozása ellenére is kezelheti a személyes adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szüksége van vagy az a jogi igényei érvényesítése miatt nélkülözhetetlen. Ilyen esetben erről az Adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

8. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó különös rendelkezések

8.1. A Weboldal adatkezelése

A Weboldalhoz bárki a személyes adatai közlése, valamint kilétének felfedése nélkül hozzáférhet, a Weboldalon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Weboldalon tárolt valamennyi tartalomból.

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül közvetlen jogi tanácsadásnak, azt az Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, és e tekintetben a felelősségét kizárja. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő szintén kizárja. A Weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. A Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Adatkezelő minden felelősséget kizár.

8.2. Cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő a Weboldal név nélküli meglátogatása során keletkezett adatokat kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, statisztikai célokra, a rendszer biztonságának növelésére, a jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása, Hírlevél küldésére és a Weboldal fejlesztése céljából használja fel. Ezek az adatok nem minősülnek személyes adatnak és az Adatkezelő ezeket nem kapcsolja össze személyes adatokkal; ezek az adatok a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők és önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint azonosítani.

Az Adatkezelő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, stb.) úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A Weboldal által működtetett sütik alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) szakasza értelmében az érintett előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli.

A sütik a látogató által használt böngészőben tilthatók le.

8.3. A Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése

Az Adatkezelő a tevékenységével kapcsolatosan Hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A Hírlevélre az Adatkezelő Weboldalán lehet feliratkozni. Az adatkezelés célja a meglévő és potenciális ügyfelek rendszeres tájékoztatása jogszabályváltozásokról, jogi érdekességekről és hasznos jogi tudnivalókról. E körben az Adatkezelő az érintett nevét és e-mail címét használja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a Hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb az Adatkezelő megszűnéséig elektronikusan tárolja.

Az érintett (felhasználó) korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat a Hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti az Adatkezelőnek küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben az Adatkezelő további Hírleveleivel nem keresi meg a felhasználót.

8.4. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelő valamennyi nyilvános elérhetőségén és a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjának segítségével valamennyi felhasználó felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel.

A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azáltal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján a vele történő kapcsolatfelvétel céljából önként megadja az adatait az Adatkezelő számára.

A „Kapcsolat” menüpontot igénybe vevő felhasználók az üzenet elküldésével önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az adataikat az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott módon, a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb 1 évig, elektronikusan kezelje.

A „Kapcsolat” menüpont használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a nevének, e-mail címének, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adatainak, telefonos elérhetőségének, valamint az általa előadott ügy leírásának az Adatkezelő általi, a kapcsolatfelvétel során megjelölt célra való felhasználásához.

8.5. Üzleti kapcsolattartás céljából kezelt adatok

Az Adatkezelőaz ügyféladatokon kívül üzleti kapcsolatépítés céljából további személyek elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím), névjegykártyán feltüntetett további adatait (cégnév, pozíció) is kezeli, gyűjti, papíralapon és elektronikus formában egyaránt, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

8.6. Szakmai rendezvényekkel kapcsolatos anyagok küldése

Az Adatkezelő rendszeresen szervez szakmai rendezvényeket az ügyfelek és a vele kapcsolatban álló egyéb üzleti partnerek, meghívottak számára. Az érintettek előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az ilyen szakmai rendezvényekre meghívókat, segédanyagokat küld, és ebből a célból az érintettek nevét, telefonszámát, e-mail címét, cégnevét és pozícióját kezeli, nyilvántartja.

8.7. Karrierlehetőségek – szakmai önéletrajzok fogadása

Az Adatkezelő munkaerő felvétel céljából az állásra jelentkezők önéletrajzában megadott adatait, valamint nevét, e-mail címét és fizetési igényére vonatkozó adatokat is kezeli, gyűjti, papíralapon és elektronikus formában egyaránt, az érintett önkéntes hozzájárulása és – pozitív elbírálás esetén – a munkaszerződés előkészítése alapján.

 

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

9.1. Az érintett (felhasználó) kérelmezheti az Adatkezelőnél: (a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, (b) a személyes adatai helyesbítését, valamint (c) a személyes adatai – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

9.2. Amennyiben az érintett (felhasználó) úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése során megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) panasszal élhet, vagy

b) bírósághoz fordulhat.

9.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. és a GDPR tartalmazza.

 

10. Adatfeldolgozás

10.1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő. Az Adatkezelő adatfeldolgozó igénybevételéről az érintetteket előre tájékoztatja.

10.2. Az Adatkezelő megbízásából esetlegesen adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelési követelményeknek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes írásbeli eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

10.3. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint végzi az adatok kezelését, és a feldolgozás során kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint járhat el. Az adatfeldolgozó érdemi döntést nem hozhat a tudomására jutott személyes adatokról. Az adatfeldolgozó nem jogosult arra, hogy saját célra adatfeldolgozást végezzen. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozó munkavállalói megismerhetik, azonban sem az adatfeldolgozó, sem az adatfeldolgozó munkavállalói nem továbbíthatják azokat harmadik személyeknek.

10.4. A Weboldal üzemeltetése érdekében az Adatkezelő a kezelt adatokat továbbíthatja a jelen bekezdésben feltüntetett adatfeldolgozó felé:

 

Adatfeldolgozó neve

Elérhetőség

Adatkezelési tevékenység

Dimenzió 4 Oktatási és Kulturális Szolgáltató Kft.

Száray Lőrinc

1221 Budapest, Péter Pál u. 71.

carpoon@carpoon.hu Honlap üzemeltetése, karbantartása

eSCom Kft.

1123 Budapest, Nyél u. 23.

szorenyi.roland@estercom.hu Honlap üzemeltetése, karbantartása

Gere István e.v.

1045 Budapest, Pozsonyi u. 2/c., II/34.

info@axel-net.com Honlap üzemeltetése, karbantartása

 

10.5 Az érintett személyes adatait (név, e-mail cím) adatfeldolgozónak továbbítjuk a hírlevelek kiküldése céljából. A személyes adatokat rendszerint digitálisan tároljuk és továbbítjuk, amelyekhez így a hírlevél küldését végző adatfeldolgozó is szükségszerűen hozzáfér:

 

Adatfeldolgozó neve

Elérhetőség

Adatkezelési tevékenység

Mailchimp www.mailchimp.com Hírlevélküldés

 

11. Adatvédelmi incidensek kezelése

11.1. Az Adatkezelő a tudomására jutott adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

11.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

11.3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

12. A Szabályzat módosítása

12.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

12.2. Amennyiben a Szabályzat módosítása a Weboldal felhasználói személyes adatainak kezelését bármilyen módon érinti, az Adatkezelő a változtatásokról az érintettet (felhasználót) e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a Szabályzat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő ismételten kéri az érintett (felhasználó) hozzájárulását az adatainak további kezeléséhez.

13. Egyéb kérdések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. és a GDPR rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

 

2024. február 1.

 

Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda

Adatkezelő

 

 

 

 

 

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet